مطالعات، تحقیقات و مقالات

مطالعات، تحقیقات و مقالات

 • بررسی قابلیت توسعه روش گروه های کلیدی با روش های عددی برای یافتن گروه کلیدی بحرانی در تحلیل پایداری شیب های سنگی- پذیرفته شده در نشریه علمی پژوهشی مهندسی معدن
 • بررسی تغییرات پایداری بلوک تکتونیکی ۴-۲ معدن سنگ آهن چغارت در دو مقطع قدیم و جدید به روش شبکه شکستگی مجزا – المان مجزا – نشریه علمی پژوهشی مهندسی معدن
 • بررسی اثر ساختمان های مجاور یر افزایش احتمالی نیروهای مؤثر در رفتار لرزه ای تونل – اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسلهای فعال – نمایه شده در وب سایت مرجع دانش ایران
 • مقایسه روش های عددی بکار رفته در تحلیل شیب سنگ های درزه دار و معرفی بهترین روش برای ترکیب با روش گروه های کلیدی به کمک روش تصمیم گیری چند معیاره فازی- کنفرانس مکانیک سنگ ایران
 • انتخاب بهترین روش عددی برای مدلسازی جریان سنگ های خرد شده به کمک روش یاگر در تصمیم گیری چند شاخصه فازی – پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
 • بررسی روش عددی DDA و امکان تلفیق آن با تئوری گروه های کلیدی
 • پیاده سازی الگوریتم و فرمولاسیون روش عددی DDA و ارائه کد نرم افزاری در محیط Mathematica
 • روش عددی DDA و امکان تلفیق آن با تئوری گروه های کلیدی
 • مروری بر روش گروه های کلیدی بر مبنای روش سارما (SKGM) و روش آنالیر تغییر شکل ناپیوسته (DDA)
 • تحلیل پایداری مقاطع ۲۱۰ و ۲۲۰ بلوک تکتونیکی ۲ معدن سنگ آهن چغارت (تحت نظر آقای دکتر یاراحمدی بافقی)
 • بررسی پارامترهای “ طول درزه ” و “ پل سنگی ” در نرم افزار UDEC
 • بررسی اندرکنش های مکانیک سنگ و سیستم های مهندسی سنگ
 • ارائه روش نوینی برای محاسبه نیروهای بین بلوکی در روش گروه های کلیدی بر اساس روش عددی DDA
 • بررسی تأثیر شکستگی های توده سنگ بر رفتار آن به کمک روش برداشت پروفیل های سرعت موج P در معدن ساغند
 • طراحی حین اجرا در استخراج معدن روباز ساغند
 • طراحی مدل بلوکی استخراجی در بلوک های انفجاری معدن روباز ساغند
 • بررسی و تحلیل پایداری معادن زیرزمینی ناریگان به کمک روش های تحلیلی و عددی
 • تحلیل پایداری و تعیین شیب پایدار در معدن روباز ناریگان به کمک روش های تحلیلی و عددی